articles athletes
Ivakin — Khudayarov
Brzenk — Strongman
Zhokh — Urtaev
Karyaev — Ismailov
Akperov — Khaspekov
Brzenk — Ibragimov
Gusov — Sagov
Kostadinov — Saginashvili
Tokarev — Tomsons
Kostadinov — Ertem
Tokarev — Grishin
Bogoslovov — Grishin
Brzenk — Zirakashvili
Brzenk — Dmitriy
Todd — Kanai
Laletin — Aliskanderov
Liliev — Laletin